یکشنبه 8 شهریور ماه 1394
09:26 ب.ظ
 
رشته روانشناسی
عنوان ماژول :رشته روانشناسی

برنامه هفتگی واحد های درسی ارائه شده در نیمسال دوم92-91 رشته روانشناسی

 

بهمن

اسفند

فروردین

اردیبهشت

خرداد

تعداد هفته

 

شماره کلاس

هفته اول

هفته دوم

هفته سوم

هفنه چهارم

هفته پنجم

هفته ششم

هفته هفتم

هفته هشتم

هفته نهم

هفته دهم

هفته یازدهم

 

 

 

 

شنبه ها

28/11/91

5/12/91

12/12/91

19/12/91

26/12/91

17/1/92

24/1/92

31/1/92

7/2/92

14/2/92

21/2/92

 

 

 

 

30/9-8

استاد

102

روانشناسی مرضی کودک

آقای هوشنگ مهدویان

فیزیولوژی عمومی

آقای هوشنگ مهدویان

روانشناسی مرضی کودک

آقای هوشنگ مهدویان

فیزیولوژی عمومی

آقای هوشنگ مهدویان

 

روانشناسی مرضی کودک

آقای هوشنگ مهدویان

فیزیولوژی عمومی

آقای هوشنگ مهدویان

روانشناسی مرضی کودک

آقای هوشنگ مهدویان

فیزیولوژی عمومی

آقای هوشنگ مهدویان

روانشناسی مرضی کودک

آقای هوشنگ مهدویان

روانشناسی مرضی کودک

آقای هوشنگ مهدویان

 

 

 

 

15/11-45/9

استاد

102

آسیب شناسی روانی 1

آقای هوشنگ مهدویان

آسیب شناسی روانی 1

آقای هوشنگ مهدویان

آسیب شناسی روانی 1

آقای هوشنگ مهدویان

آسیب شناسی روانی 1

آقای هوشنگ مهدویان

 

آسیب شناسی روانی 1

آقای هوشنگ مهدویان

آسیب شناسی روانی 1

آقای هوشنگ مهدویان

 

 

 

 

 

 

 

 

13-30/11

استاد

102

روشها و فنون تدریس

 آقای کاوه فیضی

فلسفه آموزش و پرورش

آقای کاوه فیضی

 

روشها و فنون تدریس

 آقای کاوه فیضی

فلسفه آموزش و پرورش

آقای کاوه فیضی

 

 

روشها و فنون تدریس

 آقای کاوه فیضی

فلسفه آموزش و پرورش

آقای کاوه فیضی

 

روشها و فنون تدریس

 آقای کاوه فیضی

فلسفه آموزش و پرورش

آقای کاوه فیضی

 

 

-----------

 

----------

 

 

 

 

 

 

30/15-14

استاد

102

روانشناسی احساس و دراک

دکتر رنجبر

روانشناسی اعتیاد

دکتر رنجبر

روانشناسی احساس و دراک

دکتر رنجبر

روانشناسی اعتیاد

دکتر رنجبر

 

روانشناسی احساس و دراک

دکتر رنجبر

روانشناسی اعتیاد

دکتر رنجبر

روانشناسی احساس و دراک

دکتر رنجبر

روانشناسی اعتیاد

دکتر رنجبر

روانشناسی اعتیاد

دکتر رنجبر

روانشناسی اعتیاد

دکتر رنجبر

 

 

 

 

15/17-45/15

استاد

102

انگیزش و هیجان

دکتر رنجبر

روانشناسی  جنایی

انگیزش و هیجان

دکتر رنجبر

روانشناسی  جنایی

دکتر رنجبر

 

انگیزش و هیجان

دکتر رنجبر

روانشناسی  جنایی

دکتر رنجبر

انگیزش و هیجان

دکتر رنجبر

 

روانشناسی  جنایی

دکتر رنجبر

انگیزش و هیجان

دکتر رنجبر

روانشناسی  جنایی

دکتر رنجبر

 

 

 

 

19-30/17

استاد

102

پروژه (پژوهشهای عملی و انفرادی)

دکتر رنجبر

 

پروژه (پژوهشهای عملی و انفرادی)

دکتر رنجبر

 

پروژه (پژوهشهای عملی و انفرادی)

دکتر رنجبر

 

پروژه (پژوهشهای عملی و انفرادی)

دکتر رنجبر

 

 

پروژه (پژوهشهای عملی و انفرادی)

دکتر رنجبر

 

پروژه (پژوهشهای عملی و انفرادی)

دکتر رنجبر

 

پروژه (پژوهشهای عملی و انفرادی)

دکتر رنجبر

 

پروژه (پژوهشهای عملی و انفرادی)

دکتر رنجبر

 

پروژه (پژوهشهای عملی و انفرادی)

دکتر رنجبر

 

پروژه (پژوهشهای عملی و انفرادی)

دکتر رنجبر

 

 

 

 

 

45/20-15/19

استاد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برنامه هفتگی واحد های درسی ارائه شده در نیمسال دوم92-91 رشته روانشناسی

 

بهمن

اسفند

فروردین

اردیبهشت

خرداد

تعداد هفته

 

شماره کلاس

هفته اول

هفته دوم

هفته سوم

هفنه چهارم

هفته پنجم

هفته ششم

هفته هفتم

هفته هشتم

هفته نهم

هفته دهم

هفته یازدهم

 

 

 

 

یکشنبه ها

29/11/91

6/12/91

13/12/91

20/12/91

27/12/91

18/1/92

25/1/92

1/2/92

8/2/92

15/2/92

22/2/92

 

 

 

 

30/9-8

استاد

102

 

 

 

متون تخصصی روانشناسی و علوم تربیتی

(خانم شیخ احمدی

 

متون تخصصی روانشناسی و علوم تربیتی

(خانم شیخ احمدی)

 

متون تخصصی روانشناسی و علوم تربیتی

(خانم شیخ احمدی)

متون تخصصی روانشناسی و علوم تربیتی

(خانم شیخ احمدی)

متون تخصصی روانشناسی و علوم تربیتی

(خانم شیخ احمدی)

متون تخصصی روانشناسی و علوم تربیتی

(خانم شیخ احمدی)

 

 

 

 

15/11-45/9

استاد

102

شخصیت (نظریه ها و مفاهیم) خانم هانا پزشکی

شخصیت (نظریه ها و مفاهیم) خانم هانا پزشکی

شخصیت (نظریه ها و مفاهیم) خانم هانا پزشکی

شخصیت (نظریه ها و مفاهیم) خانم هانا پزشکی

 

شخصیت (نظریه ها و مفاهیم) خانم هانا پزشکی

 

شخصیت (نظریه ها و مفاهیم) خانم هانا پزشکی

شخصیت (نظریه ها و مفاهیم) خانم هانا پزشکی

شخصیت (نظریه ها و مفاهیم) خانم هانا پزشکی

شخصیت (نظریه ها و مفاهیم) خانم هانا پزشکی

 

 

 

 

13-30/11

استاد

102

روانشناسی فیزیولوژیک

خانم هانا پزشکی

مقدمات نوروپسیکولوژی

روانشناسی فیزیولوژیک

خانم هانا پزشکی

مقدمات نوروپسیکولوژی

 

روانشناسی فیزیولوژیک

خانم هانا پزشکی

 

مقدمات نوروپسیکولوژی

روانشناسی فیزیولوژیک

خانم هانا پزشکی

مقدمات نوروپسیکولوژی

 

 

 

 

 

30/15-14

استاد

102

پروژه (پژوهشهای عملی و انفرادی)

خانم هانا پزشکی

 

پروژه (پژوهشهای عملی و انفرادی)

خانم هانا پزشکی

 

پروژه (پژوهشهای عملی و انفرادی)

خانم هانا پزشکی

 

پروژه (پژوهشهای عملی و انفرادی)

خانم هانا پزشکی

 

 

پروژه (پژوهشهای عملی و انفرادی)

خانم هانا پزشکی

 

 

پروژه (پژوهشهای عملی و انفرادی)

خانم هانا پزشکی

 

پروژه (پژوهشهای عملی و انفرادی)

خانم هانا پزشکی

 

پروژه (پژوهشهای عملی و انفرادی)

خانم هانا پزشکی

 

پروژه (پژوهشهای عملی و انفرادی)

خانم هانا پزشکی

 

 

 

 

 

15/17-45/15

استاد

102

روانشناسی عمومی 1

خانم هانا پزشکی

روانشناسی عمومی 2

خانم هانا پزشکی

روانشناسی عمومی 1

خانم هانا پزشکی

روانشناسی عمومی 2

خانم هانا پزشکی

 

روانشناسی عمومی 1

خانم هانا پزشکی

 

روانشناسی عمومی 2

خانم هانا پزشکی

روانشناسی عمومی 1

خانم هانا پزشکی

روانشناسی عمومی 2

خانم هانا پزشکی

 

 

 

 

 

19-30/17

استاد

102

کلیات فلسفه

(دکتر مظهر بابایی)

علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی

(دکتر مظهر بابایی)

 

کلیات فلسفه

(دکتر مظهر بابایی)

علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی

(دکتر مظهر بابایی)

 

 

کلیات فلسفه

(دکتر مظهر بابایی)

 

علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی

(دکتر مظهر بابایی)

 

کلیات فلسفه

(دکتر مظهر بابایی)

علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی

(دکتر مظهر بابایی)

 

 

 

 

 

 

45/20-15/19

استاد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برنامه هفتگی واحد های درسی ارائه شده در نیمسال دوم92 -91 رشته روانشناسی

 

بهمن

اسفند

فروردین

اردیبهشت

خرداد

تعداد هفته

 

شماره کلاس

هفته اول

هفته دوم

هفته سوم

هفنه چهارم

هفته پنجم

هفته ششم

هفته هفتم

هفته هشتم

هفته نهم

هفته دهم

هفته یازدهم

 

 

 

 

دوشنبه ها

30/11/91

7/12/91

14/12/91

21/12/91

28/12/91

19/1/92

26/1/92

2/2/92

9/2/92

16/2/92

23/2/92

 

 

 

 

30/9-8

استاد

102

روانشناسی تربیتی

دکتر حسن غریبی

روانشناسی یادگیری

دکتر حسن غریبی

روانشناسی تربیتی

دکتر حسن غریبی

روانشناسی یادگیری

دکتر حسن غریبی

 

روانشناسی تربیتی

 

دکتر حسن غریبی

روانشناسی یادگیری

دکتر حسن غریبی

روانشناسی تربیتی

دکتر حسن غریبی

روانشناسی یادگیری

دکتر حسن غریبی

روانشناسی تربیتی

دکتر حسن غریبی

روانشناسی یادگیری

دکتر حسن غریبی

 

 

 

 

15/11-45/9

استاد

102

--------

-------------

--------------

روش تحقیق در روان شناسی

شریعتی

 

روش تحقیق در روان شناسی

شریعتی

روش تحقیق در روان شناسی

شریعتی

روش تحقیق در روان شناسی

شریعتی

روش تحقیق در روان شناسی

شریعتی

روش تحقیق در روان شناسی

شریعتی

روش تحقیق در روان شناسی

شریعتی

 

 

 

 

13-30/11

استاد

102

اصول وفنون مشاوره خانواده

خانم آمنه قربانی نیا

اصول وفنون مشاوره خانواده

خانم آمنه قربانی نیا

اصول وفنون مشاوره خانواده

خانم آمنه قربانی نیا

اصول وفنون مشاوره خانواده

خانم آمنه قربانی نیا+ کاربرد کامپیوتر در روان شناسی –شریعتی (محل برگزاری کارگاه کامپیوتر)

 

اصول وفنون مشاوره خانواده

خانم آمنه قربانی نیا+ کاربرد کامپیوتر در روان شناسی –شریعتی (محل برگزاری کارگاه کامپیوتر)

اصول وفنون مشاوره خانواده

خانم آمنه قربانی نیا + کاربرد کامپیوتر در روان شناسی –شریعتی (محل برگزاری کارگاه کامپیوتر)

اصول وفنون مشاوره خانواده

خانم آمنه قربانی نیا + کاربرد کامپیوتر در روان شناسی –شریعتی (محل برگزاری کارگاه کامپیوتر)

اصول وفنون مشاوره خانواده

خانم آمنه قربانی نیا + کاربرد کامپیوتر در روان شناسی –شریعتی (محل برگزاری کارگاه کامپیوتر)

اصول وفنون مشاوره خانواده

خانم آمنه قربانی نیا + کاربرد کامپیوتر در روان شناسی –شریعتی (محل برگزاری کارگاه کامپیوتر)

اصول وفنون مشاوره خانواده

خانم آمنه قربانی نیا + کاربرد کامپیوتر در روان شناسی –شریعتی (محل برگزاری کارگاه کامپیوتر)

 

 

 

 

30/15-14

استاد

102

کاربرد آزمون های روانی

خانم آمنه قربانی نیا

کاربرد آزمون های روانی

خانم آمنه قربانی نیا

کاربرد آزمون های روانی

خانم آمنه قربانی نیا

کاربرد آزمون های روانی

خانم آمنه قربانی نیا

 

کاربرد آزمون های روانی

خانم آمنه قربانی نیا

کاربرد آزمون های روانی

خانم آمنه قربانی نیا

کاربرد آزمون های روانی

خانم آمنه قربانی نیا

کاربرد آزمون های روانی

خانم آمنه قربانی نیا

کاربرد آزمون های روانی

خانم آمنه قربانی نیا

کاربرد آزمون های روانی

خانم آمنه قربانی نیا

 

 

 

 

15/17-45/15

استاد

102

روشهای تغیر و اصلاح رفتار

خانم آمنه قربانی نیا

 

روان سنجی

 

خانم قربانی نیا

روشهای تغیر و اصلاح رفتار

خانم آمنه قربانی نیا

 

روان سنجی

خانم قربانی نیا

 

روان سنجی

خانم قربانی نیا

روشهای تغیر و اصلاح رفتار

خانم آمنه قربانی نیا

 

روان سنجی

خانم قربانی نیا

روشهای تغیر و اصلاح رفتار

خانم آمنه قربانی نیا

 

روشهای تغیر و اصلاح رفتار

خانم آمنه قربانی نیا

 

 

 

 

 

 

19-30/17

استاد

102

روان شناسی بازی

خانم آمنه قربانی نیا

 

روان شناسی بازی

خانم آمنه قربانی نیا

 

روان شناسی بازی

خانم آمنه قربانی نیا

 

روان شناسی بازی

خانم آمنه قربانی نیا

 

روان شناسی بازی

خانم آمنه قربانی نیا

 

روان شناسی بازی

خانم آمنه قربانی نیا

 

روان شناسی بازی

خانم آمنه قربانی نیا

 

 

 

 

 

 

 

 

45/20-15/19

استاد

102

پروژه (پژوهشهای عملی و انفرادی)

خانم آمنه قربانی نیا

 

 

پروژه (پژوهشهای عملی و انفرادی)

خانم آمنه قربانی نیا

 

پروژه (پژوهشهای عملی و انفرادی)

خانم آمنه قربانی نیا

 

پروژه (پژوهشهای عملی و انفرادی)

خانم آمنه قربانی نیا

 

 

پروژه (پژوهشهای عملی و انفرادی)

خانم آمنه قربانی نیا

 

پروژه (پژوهشهای عملی و انفرادی)

خانم آمنه قربانی نیا

 

پروژه (پژوهشهای عملی و انفرادی)

خانم آمنه قربانی نیا

 

پروژه (پژوهشهای عملی و انفرادی)

خانم آمنه قربانی نیا

 

پروژه (پژوهشهای عملی و انفرادی)

خانم آمنه قربانی نیا

 

پروژه (پژوهشهای عملی و انفرادی)

خانم آمنه قربانی نیا

 

 

 

 

 

 

برنامه هفتگی واحد های درسی ارائه شده در نیمسال دوم92-91 رشته روانشناسی

 

بهمن

اسفند

فروردین

اردیبهشت

خرداد

تعداد هفته

 

شماره کلاس

هفته اول

هفته دوم

هفته سوم

هفنه چهارم

هفته پنجم

هفته ششم

هفته هفتم

هفته هشتم

هفته نهم

هفته دهم

هفته یازدهم

 

 

 

 

سه شنبه ها

24/11/91

1/12/91

8/12/91

15/12/91

22/12/91

20/1/92

27/1/92

3/2/92

10/2/92

17/2/92

24/2/92

 

 

 

 

30/9-8

استاد

102

 

بهداشت روانی

آقای مختار ویسانی

بهداشت روانی

آقای مختار ویسانی

بهداشت روانی

آقای مختار ویسانی

بهداشت روانی

آقای مختار ویسانی

بهداشت روانی

آقای مختار ویسانی

بهداشت روانی

آقای مختار ویسانی

 

 

 

 

 

 

 

 

15/11-45/9

استاد

102

 

ارزشیابی شخصیت

آقای مختار ویسانی

ارزشیابی شخصیت

آقای مختار ویسانی

ارزشیابی شخصیت

آقای مختار ویسانی

ارزشیابی شخصیت

آقای مختار ویسانی

ارزشیابی شخصیت

آقای مختار ویسانی

ارزشیابی شخصیت

آقای مختار ویسانی

ارزشیابی شخصیت

آقای مختار ویسانی

ارزشیابی شخصیت

آقای مختار ویسانی

ارزشیابی شخصیت

آقای مختار ویسانی

 

 

 

 

 

13-30/11

استاد

102

 

روانشناسی تجربی

خانم دکتر قلی زاده

روانشناسی تجربی

خانم دکتر قلی زاده

روانشناسی تجربی

خانم دکتر قلی زاده

روانشناسی تجربی

خانم دکتر قلی زاده

روانشناسی تجربی

خانم دکتر قلی زاده

روانشناسی تجربی

خانم دکتر قلی زاده

روانشناسی تجربی

خانم دکتر قلی زاده

روانشناسی تجربی

خانم دکتر قلی زاده

روانشناسی تجربی

خانم دکتر قلی زاده

روانشناسی تجربی

خانم دکتر قلی زاده

 

 

 

 

30/15-14

استاد

102

 

روانشناسی هوش

خانم دکتر قلی زاده

روانشناسی هوش

خانم دکتر قلی زاده

روانشناسی هوش

خانم دکتر قلی زاده

روانشناسی هوش

خانم دکتر قلی زاده

روانشناسی هوش

خانم دکتر قلی زاده

روانشناسی هوش

خانم دکتر قلی زاده

روانشناسی هوش

خانم دکتر قلی زاده

روانشناسی هوش

خانم دکتر قلی زاده

روانشناسی هوش

خانم دکتر قلی زاده

روانشناسی هوش

خانم دکتر قلی زاده

 

 

 

 

15/17-45/15

استاد

102

 

مقدمات روانشناسی سلامت

آقای محمود خانی)

تاریخچه و مکاتب روانشناسی

آقای محمود خانی)

مقدمات روانشناسی سلامت

آقای محمود خانی)

تاریخچه و مکاتب روانشناسی

آقای محمود خانی)

مقدمات روانشناسی سلامت

آقای محمود خانی)

تاریخچه و مکاتب روانشناسی

آقای محمود خانی)

مقدمات روانشناسی سلامت

آقای محمود خانی)

تاریخچه و مکاتب روانشناسی

آقای محمود خانی)

تاریخچه و مکاتب روانشناسی

آقای محمود خانی)

تاریخچه و مکاتب روانشناسی

آقای محمود خانی)

 

 

 

 

19-30/17

استاد

102

 

سمینار

خانم محمد زاده

سمینار

خانم محمد زاده

سمینار

خانم محمد زاده

سمینار

خانم محمد زاده

سمینار

خانم محمد زاده

سمینار

خانم محمد زاده

سمینار

خانم محمد زاده

سمینار

خانم محمد زاده

سمینار

خانم محمد زاده

سمینار

خانم محمد زاده

 

 

 

 

45/20-15/19

استاد

102

 

پروژه (پژوهشهای عملی و انفرادی)

خانم محمد زاده

پروژه (پژوهشهای عملی و انفرادی)

خانم محمد زاده

پروژه (پژوهشهای عملی و انفرادی)

خانم محمد زاده

پروژه (پژوهشهای عملی و انفرادی)

خانم محمد زاده

پروژه (پژوهشهای عملی و انفرادی)

خانم محمد زاده

پروژه (پژوهشهای عملی و انفرادی)

خانم محمد زاده

پروژه (پژوهشهای عملی و انفرادی)

خانم محمد زاده

پروژه (پژوهشهای عملی و انفرادی)

خانم محمد زاده

پروژه (پژوهشهای عملی و انفرادی)

خانم محمد زاده

پروژه (پژوهشهای عملی و انفرادی)

خانم محمد زاده

 

 

 

 

 

 

برنامه هفتگی واحد های درسی ارائه شده در نیمسال دوم92-91 رشته روانشناسی

 

بهمن

اسفند

فروردین

اردیبهشت

خرداد

تعداد هفته

 

شماره کلاس

هفته اول

هفته دوم

هفته سوم

هفنه چهارم

هفته پنجم

هفته ششم

هفته هفتم

هفته هشتم

هفته نهم

هفته دهم

هفته یازدهم

 

 

 

چهارشنبه ها

25/11/91

2/12/91

9/12/91

16/12/91

23/12/91

21/1/92

28/1/92

4/2/92

11/2/92

18/2/92

25/2/92

 

 

 

30/9-8

استاد

102

 

آمارتوصیفی

آقای خلیل زندی

آمارتوصیفی

آقای خلیل زندی

آمارتوصیفی

آقای خلیل زندی

آمارتوصیفی

آقای خلیل زندی

آمارتوصیفی

آقای خلیل زندی

آمارتوصیفی

آقای خلیل زندی

آمارتوصیفی

آقای خلیل زندی

آمارتوصیفی

آقای خلیل زندی

 

 

 

 

 

15/11-45/9

استاد

102

 

آمار استنباطی

آقای خلیل زندی

آمار استنباطی

آقای خلیل زندی

آمار استنباطی

آقای خلیل زندی

آمار استنباطی

آقای خلیل زندی

آمار استنباطی

آقای خلیل زندی

آمار استنباطی

آقای خلیل زندی

آمار استنباطی

آقای خلیل زندی

آمار استنباطی

آقای خلیل زندی

آمار استنباطی

آقای خلیل زندی

 

 

 

 

13-30/11

استاد

102

 

روان  شناسی رشد 1

خانم سلطانی آزاد

روان  شناسی رشد 2

خانم سلطانی آزاد

روان  شناسی رشد 1

خانم سلطانی آزاد

روان  شناسی رشد 2

خانم سلطانی آزاد

روان  شناسی رشد 1

خانم سلطانی آزاد

روان  شناسی رشد 2

خانم سلطانی آزاد

روان  شناسی رشد 1

خانم سلطانی آزاد

روان  شناسی رشد 2

خانم سلطانی آزاد

 

 

 

 

 

30/15-14

استاد

102

 

زبان تخصصی 2

حبیب شریعتی

زبان تخصصی 2

حبیب شریعتی

زبان تخصصی 2

حبیب شریعتی

زبان تخصصی 2

حبیب شریعتی

زبان تخصصی 2

حبیب شریعتی

زبان تخصصی 2

حبیب شریعتی

زبان تخصصی 2

حبیب شریعتی

زبان تخصصی 2

حبیب شریعتی

زبان تخصصی 2

حبیب شریعتی

زبان تخصصی 2

حبیب شریعتی

 

 

 

15/17-45/15

استاد

102

 

روانشاسی  پویایی گروه

(خانم گشاو شریفی)

مبانی و اصول راهنمایی و مشاوره

(خانم گشاو شریفی)

روانشاسی  پویایی گروه

(خانم گشاو شریفی)

مبانی و اصول راهنمایی و مشاوره

(خانم گشاو شریفی)

 

روانشاسی  پویایی گروه

(خانم گشاو شریفی)

مبانی و اصول راهنمایی و مشاوره

(خانم گشاو شریفی)

روانشاسی  پویایی گروه

(خانم گشاو شریفی)

مبانی و اصول راهنمایی و مشاوره

(خانم گشاو شریفی)

روانشاسی  پویایی گروه

(خانم گشاو شریفی)

مبانی و اصول راهنمایی و مشاوره

(خانم گشاو شریفی)

 

 

 

19-30/17

استاد

102

 

 

زبان خارجه عمومی( مدرس توسط گروه محترم زبان دانشگاه معرفی می گردد)

زبان خارجه عمومی( مدرس توسط گروه محترم زبان دانشگاه معرفی می گردد)

زبان خارجه عمومی( مدرس توسط گروه محترم زبان دانشگاه معرفی می گردد)

زبان خارجه عمومی( مدرس توسط گروه محترم زبان دانشگاه معرفی می گردد)

زبان خارجه عمومی( مدرس توسط گروه محترم زبان دانشگاه معرفی می گردد)

زبان خارجه عمومی( مدرس توسط گروه محترم زبان دانشگاه معرفی می گردد)

زبان خارجه عمومی( مدرس توسط گروه محترم زبان دانشگاه معرفی می گردد)

زبان خارجه عمومی( مدرس توسط گروه محترم زبان دانشگاه معرفی می گردد)

زبان خارجه عمومی( مدرس توسط گروه محترم زبان دانشگاه معرفی می گردد)

 

 

 

45/20-15/19

استاد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برنامه هفتگی واحد های درسی ارائه شده در نیمسال دوم92-91 رشته روانشناسی

 

بهمن

اسفند

فروردین

اردیبهشت

خرداد

تعداد هفته

 

شماره کلاس

هفته اول

هفته دوم

هفته سوم

هفنه چهارم

هفته پنجم

هفته ششم

هفته هفتم

هفته هشتم

هفته نهم

هفته دهم

هفته یازدهم

 

 

 

پنج شنبه ها

26/11/91

3/12/91

10/12/91

17/12/91

24/12/91

22/1/92

29/1/92

5/2/92

12/2/92

19/2/92

26/2/92

 

 

 

30/9-8

استاد

102

 

کارورزی 2 رشته مشاوره

(دکتر احمد امانی )

کارورزی 2 رشته مشاوره

(دکتر احمد امانی )

کارورزی 2 رشته مشاوره

(دکتر احمد امانی )

کارورزی 2 رشته مشاوره

(دکتر احمد امانی )

کارورزی 2 رشته مشاوره

(دکتر احمد امانی )

کارورزی 2 رشته مشاوره

(دکتر احمد امانی )

کارورزی 2 رشته مشاوره

(دکتر احمد امانی )

کارورزی 2 رشته مشاوره

(دکتر احمد امانی )

کارورزی 2 رشته مشاوره

(دکتر احمد امانی )  

-

 

 

 

15/11-45/9

استاد

102

 

آسیب شناسی روانی2

( دکتر احمد امانی)

 

آسیب شناسی روانی2

( دکتر احمد امانی)

 

آسیب شناسی روانی2

( دکتر احمد امانی)

 

آسیب شناسی روانی2

( دکتر احمد امانی)

 

آسیب شناسی روانی2

( دکتر احمد امانی)

 

آسیب شناسی روانی2

( دکتر احمد امانی)

 

آسیب شناسی روانی2

( دکتر احمد امانی)

 

آسیب شناسی روانی2

( دکتر احمد امانی)

 

آسیب شناسی روانی2

( دکتر احمد امانی)

 

-

 

 

 

13-30/11

استاد

102

 

نظریه های مشاوره وروان درمانی

 

دکتر احمد امانی

 

نظریه های مشاوره وروان درمانی

دکتر احمد امانی

 

نظریه های مشاوره وروان درمانی

دکتر احمد امانی

 

نظریه های مشاوره وروان درمانی

دکتر احمد امانی

 

نظریه های مشاوره وروان درمانی

دکتر احمد امانی

 

نظریه های مشاوره وروان درمانی

دکتر احمد امانی

 

نظریه های مشاوره وروان درمانی

دکتر احمد امانی

 

نظریه های مشاوره وروان درمانی

دکتر احمد امانی

 

نظریه های مشاوره وروان درمانی

دکتر احمد امانی

 

-

 

 

 

30/15-14

استاد

102

 

اختلالات یادگیری

آقای هوشنگ زندی

تفکر و زبان

آقای هوشنگ زندی

اختلالات یادگیری

آقای هوشنگ زندی

تفکر و زبان

آقای هوشنگ زندی

اختلالات یادگیری

آقای هوشنگ زندی

تفکر و زبان

آقای هوشنگ زندی

اختلالات یادگیری

آقای هوشنگ زندی

تفکر و زبان

آقای هوشنگ زندی

اختلالات یادگیری

آقای هوشنگ زندی

اختلالات یادگیری

آقای هوشنگ زندی

 

 

 

15/17-45/15

استاد

102

 

روانشناسي وآموزش کودکان استثنايي

(ویژه دانشجویان روانشناسی)

آقای هوشنگ زندی

 

روانشناسي وآموزش کودکان استثنايي

(ویژه دانشجویان روانشناسی)

آقای هوشنگ زندی

 

روانشناسي وآموزش کودکان استثنايي

(ویژه دانشجویان روانشناسی)

آقای هوشنگ زندی

 

روانشناسي وآموزش کودکان استثنايي

(ویژه دانشجویان روانشناسی)

آقای هوشنگ زندی

 

روانشناسي وآموزش کودکان استثنايي

(ویژه دانشجویان روانشناسی)

آقای هوشنگ زندی

 

روانشناسي وآموزش کودکان استثنايي

(ویژه دانشجویان روانشناسی)

آقای هوشنگ زندی

 

روانشناسي وآموزش کودکان استثنايي

(ویژه دانشجویان روانشناسی)

آقای هوشنگ زندی

 

روانشناسي وآموزش کودکان استثنايي

(ویژه دانشجویان روانشناسی)

آقای هوشنگ زندی

 

روانشناسي وآموزش کودکان استثنايي

(ویژه دانشجویان روانشناسی)

آقای هوشنگ زندی

 

روانشناسي وآموزش کودکان استثنايي

(ویژه دانشجویان روانشناسی)

آقای هوشنگ زندی

 

 

 

 

19-30/17

استاد

102

 

پروژه (پژوهشهای عملی و انفرادی)

آقای هوشنگ زندی

 

پروژه (پژوهشهای عملی و انفرادی)

آقای هوشنگ زندی

 

پروژه (پژوهشهای عملی و انفرادی)

آقای هوشنگ زندی

پروژه (پژوهشهای عملی و انفرادی)

آقای هوشنگ زندی

 

پروژه (پژوهشهای عملی و انفرادی)

آقای هوشنگ زندی

 

پروژه (پژوهشهای عملی و انفرادی)

آقای هوشنگ زندی

 

پروژه (پژوهشهای عملی و انفرادی)

آقای هوشنگ زندی

 

پروژه (پژوهشهای عملی و انفرادی)

آقای هوشنگ زندی

 

پروژه (پژوهشهای عملی و انفرادی)

آقای هوشنگ زندی

 

پروژه (پژوهشهای عملی و انفرادی)

آقای هوشنگ زندی

 

 

 

 

45/20-15/19

استاد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قابل توجه دانشجویان محترم:

  • برنامه نهایی بعد ازمهلت حذف و اضافه اعلام می گردد- لذا خواهشمند است تغییرات احتمالی در برنامه را پی گیری نمائید
  • دانشجویانی که این ترم درس پروژه (پژوهشهای عملی و انفرادی) دارند ، اسامی استاد راهنمای آنها بعد مهلت حذف و اضافه اعلام می گردد.
آدرس