پنجشنبه 16 مرداد ماه 1399
01:32 ق.ظ
 
روابط عمومی
عنوان ماژول :روابط عمومی

سمت                                            نام و نام خانوادگی                                       مدرک تحصیلی                              سابقه خدمت

مدیر روابط عمومی                        مهدی آلبوغبیش                                            کاردانی                                     

 
عنوان ماژول :گروه2
آدرس