سه شنبه 29 مهر ماه 1399
01:15 ب.ظ
 
اداری
عنوان ماژول :اداری

سمت                                                 نام و نام خانوادگی                                     مدرک تحصیلی                         سابقه خدمت       

  مدیر امور اداری                                        رضا شاکری                                          کارشناسی ارشد                            22سال

 کارگزینی کارکنان                                       نسرین شانظری                                       کارشناسی                                   

 کارگزینی  علمی                                         سارا ناصری                                          کارشناسی

 امور عمومی                                             یدالله عثمانی                                           کارشناسی

کارپردازی                                                عبدالناصر نصری زر                                   کاردانی

 

حوزه مالی

 

      سمت                                                 نام و نام خانوادگی                                     مدرک تحصیلی                         سابقه خدمت       

  مدیر مالی                                                  حسن ملکی                                             کارشناسی

 تنظیم حساب                                               غزال بزح                                               کارشناسی

حقوق و دستمزد                                            دلیر مرادی                                             کارشناسی

دریافت و پرداخت                                        پرشنگ زارعی                                         کارشناسی

امور درآمد                                                شهناز شمعدانی                                          کارشناسی

بودجه و تامین اعتبار                                   فرحناز صیدی                                           کارشناسی                       

امین اموال                                               سید عباس حسینی                                          سیکل             

 

 
عنوان ماژول :گروه2
آدرس