دوشنبه 28 آبان ماه 1397
02:48 ب.ظ
 
اداری
عنوان ماژول :اداری

حوزه اداری مالی دانشگاه پیام نور مرکز سنندج 

 

 

نام و نام خانوادگی  سمت  سوابق  عکس
انور عبدی مدیر مالی اداری    
علی آقایی کارشناس درآمد    
جمیل صادق خانی کارپرداز    
نسرین شانظری کارشناس اداری    
سارا قیمتی کارشناس مالی    

 

آدرس