سه شنبه 29 مهر ماه 1399
12:02 ب.ظ
 
پژوهش
عنوان ماژول :پژوهش

سمت                                                           نام و نام خانوادگی                                  مدرک تحصیلی                                سابقه خدمت                          

مدیر پژوهش                                                  حسین محمدزاده                                        دکتری

کارآفرینی و ارتباط با صنعت                             شهلا تاتایی                                            کارشناسی

 
عنوان ماژول :گروه2
آدرس