شنبه 28 مهر ماه 1397
01:59 ب.ظ
 
پژوهش
عنوان ماژول :پژوهش

 حوزه پژوهش و کار آفرینی دانشگاه پیام نور مرکز سنندج

 نام و نام خانوادگی  سمت  سوابق  عکس
 حسن احمدی مسئول واحد    

 

آدرس