دوشنبه 28 آبان ماه 1397
02:46 ب.ظ
 
ریاست
عنوان ماژول :ریاست

 

نام: يعقوب

نام‌خانوادگی: احـمدی

مدارج علمی:

1- کارشناسی جامعه‌شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد؛ 1380.

2- کارشناسی ارشد جامعه‌شناسی از دانشگاه اصفــهان؛ 1383.

3- دکتری تخصصی(PHD) جامعه‌شناسی: گرایش بررسی مسائل اجتماعی از دانشگاه اصفهان؛ 1387.

 

سوابق اجرایی و مدیریتی :

-       کسب عنوان برتر در سال 1383 در پايان نامه هاي اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي استان کردستان

-       نفر اول آزمون دکتري در دانشگاه اصفهان

-       پژوهشگر برتر در استان کردستان، 1389.

-       پژوهشگر برتر در پيام نور استان کردستان، 1390.

کارهای اجرايي

-       نماينده گروه علوم اجتماعي در دانشگاه پيام نور مرکز سنندج

-       مدير گروه علوم اجتماعي در پيام نور استان کردستان

-       مشاور رياست دانشگاه پيام نور استان کردستان

-       عضو کميته مشاوران نماينده ولی فقيه در استان کردستان

-       مدير نظارت و ارزیابی پيام نور استان کردستان

تأليف:

-       جامعه شناسی ايلات و عشاير، انتشارات دانشگاه پيام نور، 1390.

ترجمه

-       ترجمه كتاب نوسازي، تغييرات فرهنگي و دموكراسي از رونالد اينگلهارت، انتشارات کوير، 1389.

-       دموکراسي، جامعه شناسي تحولات تاريخي دموکراتي، چارلز تيلي، انتشارات جامعه شناسان.

-       جامعه شناسی قوميت، سنيشا مالشويچ، انتشارات جهاد دانشگاهی، 1391.

-       هويت به مثابه ايدئولوژی، سنيشا مالشويچ، انتشارات جامعه شناسان، در دست چاپ.

مقالات

علمي پژوهشي

-       مقاله دين، سرمايه اجتماعي و توسعه، چاپ در مجله علمي پژوهشي دانشگاه اصفهان 1385.

رديف

عنوا ن مقاله

نام نشريه

کشور

صفحات

مشخصات نشريه

تاريخ انتشار

(ماه سال)

يا

شماره و تاريخ گواهي پذيرش **

ج- نمايه علمي معتبر

اسامي همكاران به ترتيب (شامل نام متقاضي)

سال

شماره

1

سنجش احساس امنيت زنان مبتني بر عوامل چند بعدي در مشهد

جامعه شناسي کاربردي

ايران

169-190

89

38

تابستان 89

علمی پژوهشی و  Isc

يعقوب احمدي-

 عطا اسمعيلي

2

سنجش تفاوت نسل در ابژه هاي فرهنگي اجتماعي(كرمانشاه)

جامعه شناسي کاربردي

ايران

185-208

90

40

تابستان 90

علمی پژوهشی و  Isc

يعقوب احمدي- بيتا حامد

3

فرهنگ سياسي دموكراتيك در جوامع چند قومي

مجله جامعه شناسي ايران

ايران

118-145

89

11

پاييز

89

علمی پژوهشی و  Isc

يعقوب احمدي- وحيد قاسمي

4

شاخص هاي توسعه انساني و فرهنگ سياسي دموكراتيك

مجله مطالعات اجتماعي

ايران

3-23

91

1

بهار 91

علمی پژوهشی و  Isc

يعقوب احمدي-رسول رباني- آزاد نمکي

5

اثر همدلي فرهنگي، ابتکار اجتماعي و قوم گرايي بر هوش فرهنگي

مجله راهبرد فرهنگي

ايران

129-154

91

20

زمستان 91

علمی پژوهشی و  Isc

يعقوب احمدي- وحيد قاسمي

6

سرمايه اجتماعي و گونه

دموکراتيک فرهنگ سياسي

فصلنامه علوم اجتماعي

ايران

241-260

91

59

زمستان 91

علمی پژوهشی و  Isc

يعقوب احمدي-

آزاد نمکي

7

سرمايه اجتماعي و اثر بخشي

(مورد مطالعه: کارکنان گمرگ)

فصلنامه فرايند مديريت و توسعه

ايران

 

26

2

تابستان 92

علمی پژوهشی و  Isc

يعقوب احمدي-

اسعد محمدي

8

گونه شناسي ارزش هاي فرهنگي مبتني بر هويت جمعي

فصلنامه بررسي مسايل اجتماعي

ايران

 

 

 

پذيرش

26/8/92

141/م/70

علمی پژوهشی و  Isc

يعقوب احمدي

9

فرهنگ سياسي دموکراتيک در ميان نسل‌هاي ايراني

 

جامعه شناسي کاربردي

ايران

131-154

24

3

پاييز 92

علمی پژوهشی و  Isc

يعقوب احمدي-

آزاد نمکي

10

بررسي ارتباط ابعاد سرمايه اجتماعي و رفتار شهروندي سازماني (مطالعه موردي: كاركنان گمركات استان كردستان)

علوم اجتماعي آزاد شوشتر

ايران

153-178

7

21

تابستان 92

علمي پژوهشي

يعقوب احمدي- اسعد محمدي

11

گرايش به مصرف کالاهاي خارجي و متعين هاي آن

خانواده و پژوهش

ايران

30- 58

9

9

پاييز 91

علمی پژوهشی و  Isc

يعقوب احمدي- اسعد محمدي

12

فرهنگ سياسي در جوامع اسلامي

پژوهشنامه علوم سياسي

ايران

139-176

9

1

زمستان 92

علمی پژوهشی و  Isc

يعقوب احمدي

13

 

 The Study of Legalism and its Determinants

Social Issues & Humanities,

Iran

83-91

2

9

September 2014

Isc

يعقوب احمدي، محمد خالديان

14

مولفه های اجتماعی-فرهنگی و بی تفاوتی اجتماعی (مورد مطالعه: دانشجويان کردستان)

مطالعات  و تحقیقات اجتماعی در ايران

ايران

 

 

 

پذيرش

26/93/2056

10/4/93

 ISC و علمی- پژوهشی

يعقوب احمدی—امير مجيدی

                     
 

 

-       The Study of Social and Cultural Factors Effective on Lawbreaking

(Case Study: Citizens of Sanandaj City in Iran). European Journal of Social Sciences. 2010.

-         Relationship of Irrational Beliefs with Student’s Academic Achievement,  International Review of Business and Social Sciences Vol. 1, No. 1 [51-56], 2011.

-         The Study of Indicators of Effective Lecturers from the Viewpoint of Students (Case Study: University of Payame Noor of Kurdistan), International Journal of Learning & Development, Vol. 1, No. 2, 2011.

-         The Study of Situation of Employment of humanities graduates of Payame Noor University in the Labor Market (Case Study: Sanandaj University), International Journal of Learning & Development, Vol. 2, No. 1, 2012

 

علمي ترويجي

-       جهاني شدن و سياست قوميت، چاپ در فرهنگ نامه اداره فرهنگ و ارشاد کردستان، 1385.

-       جهاني شدن و آينده فرهنگي اقوام، چاپ در فصلنامه علمي-ترويجي اطلاعات سياسي – اقتصادي، تهران 1385.

-       سرمايه اجتماعي، جامعه مدني و دموكراسي، چاپ در فصلنامه علمي-ترويجي اطلاعات سياسي – اقتصادي، تهران 1385.

-       مقايسه وضعيت دينداري و نگرش به آينده دين در ميان نسل ها در شهر سنندج، قم: فصلنامه علمي- ترويجي معرفت، 1389.

-       تحليلي بر انديشه هاي سياسي ابن خلدون، قم: فصلنامه علمي- ترويجي معرفت ، 1389.

-       نگرش دينی و هوش فرهنگی، قم: فصلنامه علمي- ترويجي معرفت ، 1390.

طرح ها

-       طرح اولويت بندي مسائل اجتماعي شهرهاي استان کردستان در سال 1383 براي استانداري.

-       طرح نظرسنجي انتخابات رياست جمهوري در استان کردستان 1384.

-       مشاور طرح خشونت خانگي عليه زنان در استان اصفهان، مجري خانم دکتر يزدخواستي

-       دستيار طرح خشونت خانگي عليه زنان در استان چهار محال و بختياري، مجري خانم دکتر يزدخواستي، 1382.

-       طرح بررسي وضعيت رابطه نسلي در شهر کرمانشاه در سال 1389 براي جهاد دانشگاهي کرمانشاه.

-       طرح بررسي وضعيت ترافيکي شهر کرمانشاه از نظر کارشناسان، رانندگان و عابران پياده، 1389.

-       طرح بررسي وضعيت رابطه نسلي در شهر سنندج در سال 1388، کارفرما دانشگاه پيام نور مرکز سنندج.

-       بررسی وضعيـت هوش فرهنگی شهروندان ساکن شهر سنندج، کارفرما دانشگاه پيام نور، مرداد 90.

 

آدرس