پنجشنبه 26 مرداد ماه 1396
01:00 ب.ظ
 
رشته های کارشناسی ارشد
عنوان ماژول :رشته های کارشناسی ارشد

 

                                  ليست رشته هاي دانشگاه پيام نور (مركز سنندج) به تفكيك گرايش

ردیف

کد رشته تحصیلی

مقطع تحصیلی

نام رشته تحصیلی

1

40-13-12

کارشناسی ارشد

زبان و ادبیات فارسی (ارشد)

2

12-30-13

کارشناسی ارشد

زبان و ادبیات عرب گرایش (ادبیات عرب)

3

12-17-18

کارشناسی ارشد

روانشناسی تربیتی

4 12-16-56

کارشناسی ارشد

ژئو مورفولوژی گرایش( هیدرو ژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی )
 

 

 

 

آدرس