شنبه 28 مهر ماه 1397
01:59 ب.ظ
 
رشته های کارشناسی ارشد
عنوان ماژول :رشته های کارشناسی ارشد

 

                                  ليست رشته هاي  کارشناسی ارشد دانشگاه پيام نور (مركز سنندج) به تفكيك گرايش

ردیف

کد رشته تحصیلی

مقطع تحصیلی

نام رشته تحصیلی

1

40-13-12

کارشناسی ارشد

زبان و ادبیات فارسی (ارشد)

2

12-30-13

کارشناسی ارشد

زبان و ادبیات عرب گرایش (ادبیات عرب)

3

12-17-18

کارشناسی ارشد

روانشناسی تربیتی

4 12-16-56

کارشناسی ارشد

جغرافیا -- ژئو مورفولوژی گرایش( هیدرو ژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی )

 

5

12-27-10 کارشناسی ارشد جامعه شناسی

 

6

12-16-19 کارشناسی ارشد جغرافیای سیاسی (فضای شهری)

 

7

11-11-50 کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی
 

 

 

 

آدرس